POZOR!!!! VEŠKERÉ INFORMACE O NOUZOVÉM STAVU NAJDETE V SEKCI - AKTUALITY.

  

MOTTO:

My jsme kluci, holčičky ze Severní školičky.

Zpíváme a tancujeme, cvičíme a malujeme.

My jsme prima partička, naše školka je jednička!

 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

NÁZEV: Mateřská škola, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace

IČO: 70982163

ZŘIZOVATEL: Město Česká Lípa

ADRESA: Severní 2214, Česká Lípa, PSČ 47001

POČET ZAMĚSTNANCŮ: 21, 12 pedagogů, 8 provozních zaměstnanců, 1 školní asistent

POČET DĚTÍ: 160

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace se nachází přímo v centru českolipského sídliště Sever. Školka je ojedinělá svým atypickým vzhledem a velikostí. Skládá se ze čtyř pavilonů, ve kterých je umístěno 7 tříd. V současné době je otevřeno 6 tříd s celkovým počtem 160 zapsaných dětí. Všechny  třídy jsou velmi prostorné, vybavené novým moderním nábytkem, hračkami a pomůckami pro děti. Součástí každé třídy je šatna, umývárna s wc, ložnice, kuchyňka, kabinety na pomůcky… Prostory sedmé původní třídy jsou upraveny a vybaveny jako školní tělocvična pro děti, využívaná na TV a další akce pořádané MŠ (divadla, akce pro děti, semináře, školení...). Je zde i  zabudovaná interaktivní tabule, kterou mají možnost využívat všechny třídy. Ve třídě předškolních dětí u " Motýlků" využívají ke své práci a vzdělávání interaktivní stůl Smart Table. Školka dále vlastní keramickou pec a dílnu pro děti. Součástí MŠ je i školní kuchyně s vlastní vývařovnou, která se nachází v hospodářském pavilonu. K naší mateřské škole náleží i velká, prostorná školní zahrada s vlastním dopravním hřištěm, umožňující dětem rozmanité pohybové aktivity.


Naše škola dále zajišťuje logopedickou prevenci, čtenářskou a matematickou pregramotnost a vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem.

Kromě předškolního vzdělávání škola zajišťuje pro děti: předplaveckou výuku,  hru na zobcovou flétnu, práci s keramickou hlínou, práci s různými materiály, výtvarnou, hudební, tělovýchovnou, dopravní a ekologickou výchovu,chovatelský kroužek.

Naše děti se také účastní různých výletů, exkurzí, výstav, soutěží, kulturních vystoupení, které probíhají v rámci spolupráce mateřských škol v České Lípě, ale také přehlídek mateřských škol " Mateřinka" v Liberci.

Další spolupráce:

Sever - předplavecká výuka, klub Heureka, hudební představení pro děti...

S dalšími základními a mateřskými školami - Dny otevřených dveří, soutěže, přehlídky...

DDM Libertin - ekologická výchova a návštěva živých zvířátek u nás ve školce.

Klub důchodců - kulturní vystoupení pro babičky a dědečky.

Pedag.- psychol. poradnou, Policií ČR, Městskou policií, Hasičským záchranným sborem...

 

Od 1.9.2017 je nově ze zákona o předš.vzdělávání povinná předškolní docházka.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhnou do 31. 8. (včetně) pěti let věku.

Předškolní vzdělávání probíhá zpravidla pro děti ve věku 3 - 7 let , nově též pro děti mladší 3 let.

Cílem je zajistit pro děti podnětné, přitažlivé prostředí a pomáhat k jejich aktivnímu rozvoji a učení a umožnit tak dětem hladší vstup do základní školy.

Školní vzdělávací program na školní rok 2019/2020 - název projektu " PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM".

Úkolem je založit u dětí podvědomí o okolním světě a vlivu člověka na životní prostředí. Každá třída má svůj TVP s tématickým názvem, který je rozpracován do základních témat a podtémat.

ŠVP je k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro naší mateřskou školu je Bc. Lucie Kubíková (viz. kontakty)

 

REŽIM DNE V MŠ

Režim dne je volný a natolik flexibilní, aby umožňoval přizpůsobit organizaci denních činností potřebám dětí a aktuální situaci. V průběhu celého dne mají děti dostatek volného pohybu a jsou respektovány individuální potřeby pobytu jednotlivce.

 

6.00 - 6.30

Zahájení provozu MŠ, scházení se dětí ve 4.třídě

6.30 – 8.00

Děti přecházejí se svými učitelkami do svých tříd, scházení se dětí ve svých třídách, spontánní zájmové aktivity dle volby dětí, samostatné činnost, individuální práce s jednotlivými dětmi ( dle potřeby dítěte). Po dohodě s rodiči je umožněn nástup do MŠ později.

8.00 - 8.30

Komunikativní kruh  - rozhovory s dětmi, uvedení integrovaných bloků

Ranní cvičení – zdravotní cviky, rozvoj motoriky, pohybové hry

8.30 – 9.00

Osobní hygiena, dopolední svačinka

9.00 - 9.30

Hlavní vzdělávací činnost -  řízené skupinové i frontální činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí podle ŠVP

9.30 -11.30

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku

Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci, pohyb, výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem, aktivity na školní zahradě.

V případě nepříznivého počasí pokračují činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy).

11.30 -12.00

Hygiena, oběd a osobní hygiena dětí

12.00 -14.00

Klidový režim - spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.00 -14.30

Osobní hygiena, odpolední svačinka

14.30 -16.00

Volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí. V případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.

15,45 – 16.30

Rozcházení dětí ve 4. třídě, popřípadě venku na školní zahradě.

Ukončení provozu MŠ