Školní jídelna zajišťuje stravování řádně zapsaných dětí ve věku zpravidla od 3 do 6 let, dětí s odkladem školní docházky (7 let) a stravování zaměstnanců školy.

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí 3x denně a dodržování pitného režimu.

 

Úhrada stravného

Úhradu platby za školní stravování je nutno provést do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Stravné se hradí buď bankovním příkazem, nebo složenkou a to po předchozí domluvě. Číslo účtu, na který má být zaplacen poplatek je 9634421/0100 přičemž variabilní symbol je každému dítěti přidělen při přijetí do MŠ.

Doporučená měsíční platba je:

  • 1034,- Kč u dětí do 6ti let věku tj. 47,- Kč na den
  • 1100,-Kč pro děti ve věku 7 a více let tj. 50,- Kč na den

Vyúčtování přeplatků se provádí v měsíci dubnu a říjnu na bankovní účty zákonných zástupců.

Pouze ve výjimečném případě a po domluvě s vedoucí stravování je možné zaplatit stravné v hotovosti v předem určených dnech v kanceláři vedoucí stravování.

Dítě, které je řádně omluveno z odpoledního vzdělávání má nárok na odečtení odpolední svačiny hodnotě 10 Kč.

 

Organizace výdeje stravy

Doba výdeje začíná v 6.30 hodin, kdy je ve třídách k dispozici čaj jako součást pitného režimu.

  • Dopolední svačiny se vydávají od 8.30 – 9.00 hodin
  • Oběd od 11.30 – 12.00 hodin
  • Odpolední svačina od 14.00 – 14.30 hodin

 

Přihlašování a odhlašování stravy

Nárok na stravu má pouze dítě, které je přítomno v MŠ.

Odhlášky stravy se provádějí ústně nebo telefonicky ve své třídě, nejpozději do 8.00 hodin dne nepřítomnosti dítěte. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit.

Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů.

Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti, nemoci, nelze včas odhlásit, mohou si pro ni rodiče přijít a to v době od 11.15 – 11.30 hodin. Nutností jsou vlastní jídlonosiče, které si rodiče bezprostředně před výdejem přinesou. Tato možnost je POUZE první den nepřítomnosti.

 

Co v případě diety

MŠ není povinna zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do mateřské školy.

 

Jídelní lístek

Jídelníček je vždy sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování výživových norem u sledovaných potravin a podmínkou je plnění spotřebního koše.

Na jídelním lístku jsou uváděny alergeny, které jsou očíslovány a tato čísla jsou uvedena vždy za pokrmem v jídelním lístku.

Jídelníček na každý týden je vyvěšen v šatnách jednotlivých tříd a na webu školy.

 

Případné dotazy, podněty, připomínky můžete řešit přímo s vedoucí stravování p. M. Mifkovou, či ředitelkou školy p. A. Rybářovou.